اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
کد کاربر
رمز
 

شما بر فاوا نظارت کنید:

 کانال ارتباطی فاوای اتاق ایران  با نام کاربری   @fava_iccima در سامانه همراه " اتاق"

با هدف:

ارتقاء مسئولیت پذیری و پاسخگویی

  افزایش کیفیت خدمات، و شناسایی و رفع نقاط ضعف

 با ما ، در ارتباط باشید...

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>