اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
کد کاربر
رمز
 

معرفی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

شما می توانید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنید. برای ورود و ثبت درخواست می توانید به آدرس http://foia.iran.gov.ir مراجعه فرمایید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>