اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
کد کاربر
رمز
 


آیا قصد دارید جلسه ویدئو کنفرانس برگزار نمایید؟

✅ برای این منظور، فرم ثبت درخواست برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس، در قسمت الگو های نامه اتوماسیون قرار گرفته است. لطفا از طریق تکمیل این فرم و ارسال آن به فاوای اتاق ایران، اقدام فرمایید.www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>